Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2021 m. Rugpjūčio mėn. 22 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Istorija
Misija ir vizija
Tikslai ir uždaviniai
Aktualijos
Pasiekimai
Partneriai
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Istorija

Pagal statistinius duomenis 1996 metais Lietuvoje mokėsi ne daugiau kaip 7 proc. suaugusių darbingo amžiaus žmonių. Tai liudija apie apverktiną suaugusiųjų švietimo padėtį Lietuvoje. Mūsų šalies darbo rinkoje esančių žmonių išsilavinimas vis daugiau atsiliko nuo Europos standartų. 1996 metai Europoje buvo paskelbti Nuolatinio mokymosi metais. Taigi, tinkamas suaugusiųjų švietimas – gyvenimo padiktuotas reikalavimas.
AB „Achema“ profesinės sąjungos darbuotojai, dalyvaudami mokymuose įvairiose užsienio šalyse, pastebėjo kaip paprastai ir nebrangiai ten organizuojamas suaugusiųjų švietimas. Vėliau šiuo klausimu buvo pradėta tartis su kolegomis iš Danijos Korsoro miesto, kurie pažadėjo visokeriopą paramą tokios ugdymo įstaigos Jonavoje įkūrimo klausimais. Buvo sudaryta jonaviečių iniciatyvinė grupė, kuri Danijoje dvi savaites studijavo danų patirtį, eigą ir grįžus buvo nuspręsta pradėti konkrečius darbus tokio suaugusiųjų švietimo centro įkūrimui Jonavoje.
1996 m. gruodžio 18 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas nutarimas steigti suaugusiųjų švietimo centrą Jonavoje. Šio centro įkūrėjais tapo Jonavos rajono savivaldybė, AB „Achema“, AB „Achema“ darbuotojų profesinė sąjunga. Tuo metu Lietuvoje tokio darinio, kuris, beje, labai populiarus išsivysčiusiose šalyse, dar nebuvo.
Visų organizacinių klausimų, susijusių su naujai įkurtu centru sprendimas buvo patikėtas centro Tarybai, sudarytai iš septynių asmenų, o jai pirmininkauti išrinktas AB „Achema“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas A. Gaižauskas. Ši taryba privalėjo per trumpą laiką išspręsti visą eilę klausimų, nuo kurių priklausė naujojo centro darbo pradžios terminai: nuo ko pradėti, kuris steigėjas ir kiek lėšų skirs, kokie turi būti centro įstatai, struktūra, darbo kryptys, jo valdymas, ar pakaks siūlomų patalpų, kokius ilgalaikius įsipareigojimus turi prisiimti kiekvienas iš steigėjų ir centro administracija ir daugelį kitų klausimų.
Paruošiamieji darbai vyko palyginti sklandžiai, produktyviai ir 1997 metų rugsėjo 1 dieną Jonavos 2-osios vidurinė mokyklos patalpose Jonavos suaugusiųjų švietimo centras pradėjo pirmuosius savo mokslo metus. Centro atidarymo ceremonijoje dalyvavo daug garbių svečių – Seimo, ministerijų, savivaldybių, apskrities atstovai, tuo parodydami, jog tokio centro atidarymas Jonavoje yra svarbus įvykis ne tik rajone, bet ir visoje šalyje. Naujo centro atidarymo juostelę perkirpo Korsovo (Danija) miesto meras Klemingas Eriksonas, Jonavos rajono meras Jonas Klemensas Sungaila ir Seimo narė Jūratė Matekonienė. Per atidarymo iškilmes naujojo centro direktorius Vytas Vaicekauskas sakė, kad „suaugusiųjų švietimo centro atidarymas – labai svarbus įvykis, naujas posūkis ne tik rajono, bet ir Lietuvos švietimo sistemoje“.
Naujasis centras perėmė dalį Jaunimo mokyklos funkcijų. Be to, centre numatomą vykdyti veiklą buvo planuojama vystyti keliomis kryptimis: pirma – centre vidurinį išsilavinimą galės įgyti ne tik jaunimas, bet ir visi to pageidausiantys suaugusieji; antra – veiks įvairiausi kursai (užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, raštvedybos, sveikos gyvensenos, šeimos mokyklos ir kt.); trečia – bus vykdomas profesinis ir profsąjunginis mokymas, ateityje buvo numatyta steigti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo filialą; ketvirta – bedarbių mokymas ir perkvalifikavimas, bendradarbiaujant su Darbo birža. Pagrindiniai centro tikslai ir uždaviniai – sudaryti lygias sąlygas ir galimybes dirbantiems žmonėms įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą arba atnaujinti žinias pagal Bendrojo lavinimo žinių standartus, organizuoti įvairius papildomo ugdymo ir neformalaus švietimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus. Svarbu ugdyti visuomenės narius demokratijai, kelti jų kultūrinį, intelektualinį lygį, rengti visuomenės narius kompetentingam tarpusavio ir tarptautiniam bendravimui ir bendradarbiavimui.
Jonavos 2-osios vidurinės mokyklos patalpose suaugusiųjų švietimo centras glaudėsi nuo 1997 metų iki 1999 metų. 1999-2000 mokslo metus centras savo veiklą vykdė Jaunimo mokyklos patalpose. 2000 metais Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu buvo sujungtos Jonavos Statybininkų ir Chemikų mokyklos į vieną – Jonavos politechnikos mokyklą. Pradinis tokios reformos variantas numatė ir tai, kad suaugusiųjų švietimo centras turėjo būti prijungtas prie naujai įsteigtos politechnikos mokyklos ir veikti šios mokyklos patalpose po pietų, kai baigsis užsiėmimai politechnikos mokyklos moksleiviams. Vis tik, po ilgų svarstymų buvo nutarta, kad suaugusiųjų švietimo centras ir toliau liks savarankiška ugdymo įstaiga ir kelsis į buvusios Statybininkų mokyklos patalpas, kuriose centras yra ir iki šiol.
Suaugusiųjų švietimo centras pirmasis rajone nuo 1999 metų rugsėjo 1 dienos įvedė modulinio mokymosi tvarką. Tai buvo nauja ir įdomu tuo, kad moksleiviams buvo sudaromos sąlygos visų arba atskirų dalykų mokytis moduliniu būdu – baigti tą ar kitą dalyką per trumpesnį laiką.
2000 metų sausio 4 dieną prie centro buvo įsteigtas švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas. Šio filialo steigimas – visiems rajono ugdymo įstaigų darbuotojams aktualaus klausimo sprendimas. Nuo šiol mokytojai, keldami savo profesinę kvalifikaciją, seminarus, kursus galės lankyti ne tik vykdami į Vilnių, Kauną, bet ir Jonavoje. Tai – patogu, efektyvu, taupu. Filialo veikla neapsiriboja tik kursais mokytojams, ugdymo įstaigų vadovams. Organizuojami seminarai praktikumai ekologijos, žmogaus teisių, sveikos gyvensenos ir kitais pedagogams ir visuomenei aktualiais klausimais, vykdoma projektinė veikla, koordinuojama rajono mokytojų metodinė veikla, skatinama savišvieta, kūrybiškumas, pažangios idėjos, dalijamasi gerąja patirtimi. Tais pačiais 2000 metais prie suaugusiųjų švietimo centro savo veiklą pradėjo bedarbių užimtumo klubas „Praktika“, kurio įkūrimo iniciatorėmis buvo Bronė Domeikienė, Rita Domarkienė, o prezidente – Marija Kokštienė. Pagrindinis klubo tikslas – visuomeniniais pagrindais spręsti šiuo metu nedirbančių žmonių užimtumo problemas.
Nuo 2000 m. rugsėjo mėnesio centre pradedamas neakivaizdinis mokymas. Tokia mokymo forma sudarė palankias sąlygas mokytis tiems žmonėms, kurie pagal savo darbo specifiką neturi galimybių lankyti užsiėmimų kasdien. Tai liečia ir karius, kurie tarnauja Ruklos mokomajame pulke ir MPB „Geležinis vilkas“ ir kuriems iškyla sunkumų derinant tarnybą kariuomenėje su mokslu.
Per laikotarpį nuo 1997-1998 mokslo metų iki 2009-2010 mokslo metų suaugusiųjų švietimo centre pagrindinį išsilavinimą įgijo daugiau nei 600 mokinių, o vidurinį – virš 1200 mokinių.
Per savo gyvavimo laikotarpį nuo 1997 m. iki 2011 m. suaugusiųjų švietimo centras nuolat plėtojo savo veiklą, turtino materialinę bazę, gerino mokymo (si) sąlygas. Šalia partnerių, su kuriais centras pradėjo savo veiklą, ilgainiui buvo pradėtas bendradarbiavimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Pedagogų profesinės raidos centru (dabar Ugdymo plėtotės centras), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos žmogaus teisių centru, Pilietinių iniciatyvų centru, KTU savivaldos mokymo centru ir kitais partneriais.
Šiuo metu pradėta plėtoti nauja suaugusiųjų švietimo centro veiklos kryptis – Trečiojo amžiaus universiteto veikla. Filialas įsteigtas 2010 metais. Veikia trys fakultetai: sveikos gyvensenos, informacinio raštingumo, kalbų mokymo. Šiuo metu trečiojo amžiaus universiteto fakultetų užsiėmimus lanko per 250 klausytojų, kurių amžius yra nuo 40 iki 80 metų. Čia žmonės įgyja ne tik naujų žinių, gebėjimų, bet ir maloniai leidžia laisvalaikį: dainuoja, groja susikūrusioje kapeloje, keliauja, dalyvauja sveikatingumo užsiėmimuose, mokosi įvairių rankdarbių. Šio universiteto veikos perspektyvoje – klubinė veikla, išvykos, kitos įdomios laisvalaikio praleidimo formos.

Naujienos
Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas”. 2019-10-11 Plačiau
Turiningas senjorų gyvenimas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Turiningas senjorų gyvenimas”. 2019-10-11 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas